Εκτίμηση αγοραίας αξίας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για εκπαιδευτήριο

Εκτίμηση αγοραίας αξίας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για εκπαιδευτήριο

Στα πλαίσια τροποποίησης εταιρικού τύπου ενός εκπαιδευτηρίου στη Θεσσαλία, το γραφείο μας πραγματοποίησε εκτίμηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της εταιρίας. Πιο συγκεκριμένα εκτιμήθηκε η αγοραία αξία έξι (6) σχολικών λεωφορείων καθώς και ενός επιβατικού οχήματος ιδιωτικής χρήσης τα οποία χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες μετακίνησης που έχει το εκπαιδευτήριο.

Ο ορισμός της Αγοραίας Αξίας, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα του 2016 και του 2020 (EVS 2016 και 2020), για τα περιουσιακά στοιχεία διαφορετικά της ακίνητης περιουσίας ορίζεται ως εξής:

Είναι το αποτιμηθέν ποσό, στο οποίο πρέπει να ανταλλάσσεται ένα περιουσιακό στοιχείο κατά την ημερομηνία εκτίμησης μεταξύ ενός πρόθυμου αγοραστή και ενός πρόθυμου πωλητή σε μία συνήθη συναλλακτική κίνηση

Σχολικό Λεωφορείο Εκπαιδευτηρίου

 

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Μέθοδος Σύγκρισης Πωλήσεων / Συγκριτική Μέθοδος. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην αποτίμηση της αγοραίας αξίας του εξοπλισμού αναλύοντας είτε τις τιμές πραγματικών αγοραπωλησιών ομοειδών με το εξεταζόμενο μηχανημάτων σε τεχνικά χαρακτηριστικά και δυναμικότητα ή / και τις ζητούμενες τιμές, μετά τις απαραίτητες προσαρμογές.

Μετά από επιτόπια αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από μηχανικό του γραφείου μας καθώς και τη παρουσία του εκπροσώπου του εκπαιδευτηρίου και με προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων – τεκμηρίων των οχημάτων, πραγματοποιήθηκε έρευνα αγοράς και εκπονήθηκε μελέτη εκτίμησης η οποία οδήγησε στη τελική αγοραία εκτίμηση της αξίας του εξοπλισμού που μελετήθηκε.


a person computing using a calculator

Πως μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι;

Αναλαμβάνουμε την εκτίμηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ή των ακινήτων σας με αξιοπιστία και εγκυρότητα. Στο γραφείο μας μπορείτε να βρείτε συνολικά όλες τις ειδικότητες επιστημόνων μηχανικών με εμπειρία ώστε να υποστηρίξετε της λειτουργία της επιχείρησης σας. Μπορείτε να δείτε περισσότερα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, εδώ!