Πως αδειοδοτώ ένα επαγγελματικό εργαστήριο χαμηλής όχλησης;

Πως αδειοδοτώ ένα επαγγελματικό εργαστήριο χαμηλής όχλησης;

Η αδειοδότηση ενός επαγγελματικού εργαστηρίου χαμηλής όχλησης μπορεί να γίνει από ένα έμπειρο τεχνικό γραφείο. Στο δικό μας γραφείο, υπάρχουν μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων οι οποίοι καλύπτουν όλες τις ανάγκες της διαδικασίας αδειοδότησης. Ακολουθείται μια αλληλουχία εργασιών και ελέγχων ώστε η επιχείρηση να μπορεί να ξεκινήσει τη δραστηριότητα της χωρίς να υπάρχουν κενά σημεία στην αδειοδότηση της.

4 Στάδια αδειοδότησης

Η έρευνα για το χώρο όπου μπορεί να εγκατασταθεί μια επιχείρηση, πρέπει να γίνει από έμπειρο μηχανικό πριν την απόφαση για ενοικίαση ή για αγορά του χώρου. Πολλά προβλήματα μπορούν να αποφευχθούν, αν πραγματοποιηθεί με τη δέουσα προσοχή αυτός ο έλεγχος πριν την δέσμευση του χώρου, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους λειτουργίας της επιχείρησης. Αυτό που συνειστούμε είναι να υπάρξει μια ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της επιχείρησης και των μηχανικών για τον τρόπο λειτουργίας και τα μηχανήματα που θα επιλεγούν να χρησιμοποιηθούν από την επιχείρηση, τις πρώτες ύλες, το προσωπικό, τα απόβλητα και φυσικά τα τελικά προϊόντα της επιχείρησης ώστε να αναγνωριστούν πιθανοί κίνδυνοι κατά την αδειοδοτική διαδικασία. Μέσα από αυτή την διαδικασία θα επιλεγούν, σε συνεργασία με τον/την λογιστή της επιχείρησης, οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και η συνολική κινητήρια και θερμική ισχύς των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν.

1) Έλεγχος χωροθέτησης

Η λήψη βεβαίωσης χρήσεων γης είναι η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνει μια επιχείρηση ώστε να διαπιστωθεί η κατάλληλότητα της περιοχής για την εγκατάσταση της. Η πολεοδομία είναι υποχρεωμένη να απαντήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα, μετά από σχετική υποβολή αίτησης που συνοδεύεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εφόσον η βεβαίωση είναι θετική, τότε μπορεί να προχωρήσουν οι εργασίες προετοιμασίας για την εγκατάσταση και λειτουργία της επιχείρησης. 

Ένας ακόμη έλεγχος που πραγματοποιείται, για τo ακίνητο αυτή τη φορά, είναι η πολεοδομική αδειοδότηση του ίδιου του ακινήτου και η καταλληλότητα του για τη χρήση του από την επιχείρηση.

2) Εγκατάσταση

Σε αυτό το στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας, η επιχείρηση γνωστοποιεί προς την αδειοδοτούσα αρχή το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει η εγκατάσταση της με συγκεκριμένη νομική μορφή σε συγκεκριμένο ακίνητο και προτίθεται να δραστηριοποιηθεί βάσει συγκεκριμένων κωδικών αριθμών δραστηριότητας.  Η δυναμικότητα παραγωγής της καθώς και η ισχύς των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιήσει είναι στοιχεία αυτής της γνωστοποίησης τα οποία δηλώνονται και στο έντυπο ερωτηματολόγιο το οποίο κατατίθεται στην αδειοδοτούσα αρχή. 

Σε αυτή τη φάση λειτουργίας η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει ακόμη. Αρχίζει η εγκατάσταση στο ακίνητο που έχει επιλεγεί και η πλήρης προετοιμασία για την εκκίνηση της κανονικής λειτουργίας της. Η αδειοδοτούσα αρχή σε αυτό το στάδιο απαντάει στο υποβληθέν ερωτηματολόγιο προσδιορίζοντας τα γενικά και ειδικά δικαιολογητικά που πρέπει να έχει η επιχείρηση στην έδρα της.  

3) Έναρξη Λειτουργίας

Η γνωστοποίηση λειτουργίας πραγματοποιείται ηλεκτρονικά όπως και η γνωστοποίηση εγκατάστασης που έχει προηγηθεί, μόλις η επιχείρηση είναι έτοιμη τόσο λειτουργικά όσο και ως προς τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να ξεκινήσει τη λειτουργία παραγωγής της. 

4) Λειτουργία

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, η επιχείρηση έχει την ευθύνη τόσο της διατήρησης όσο και της ανανέωσης των δικαιολογητικών που προβλέπονται στη νομοθεσία καθώς και των δικαιολογητικών που έχουν περιγραφεί στην απάντηση του ερωτηματολογίου από την αδειοδοτούσα αρχή.

Περισσότερες πληροφορίες για την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να βρείτε στο site του ΕΛΙΝΥΑΕ: link