Νέος νόμος αυθαιρέτων 4495/2017 : Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.

Νέος νόμος αυθαιρέτων 4495/2017 : Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.

Σε ισχύ είναι πλέον ο νέος νόμος ρύθμισης αυθαιρέτων 4495/2017 με τίτλο: «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»  ο οποίος ήρθε να αντικαταστήσει τον νόμο 4178/2013.
Κάθε ακίνητο αποτελεί μονάδικη περίπτωση και χρήζει έρευνας από ενημερωμένους και έμπειρους μηχανικούς ώστε ο ιδιοκτήτης να απολάβει στο μέγιστο τις ευεργετικές διατάξεις του νέου νόμου. Μεγιστοποιήστε την αξία του ακινήτου σας !

Κυριότερα σημεία των νέων διατάξεων

Με τις νέες διατάξεις διατηρείται το χρονικό όριο της 28/07/2011 για το δικαίωμα ρύθμισης αυθαιρέτων σε ακίνητο. Γίνεται δε αυστηρότερο το πλαίσιο για τις αυθαίρετες κατασκευές νέας γενιάς που πραγματοποιήθηκαν μετά την 28/07/2011 οι οποίες κατεδαφίζονται υποχρεωτικά και επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων, καθώς και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις.
Για τις αυθαίρετες κατασκευές που μπορούν να ρυθμιστούν σύμφωνα με τις διατάξεις, η αίτηση υπαγωγής μαζί με τα συνοδευτικά της στοιχεία και δικαιολογητικά μπορεί να υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα μέχρι τις 8/11/2019.
Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται βάση του νέου νόμου και ενός αλγορίθμου και μειώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. κατά είκοσι τοις εκατό (20%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος έως τις 8.4.2018,
  2. κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από τις 9.4.2018 έως τις 8.10.2018,
  3. κατά δέκα τοις εκατό (10%) αν ο αιτών υποβάλει τη μελέτη στατικής επάρκειας ταυτόχρονα με τη δήλωση υπαγωγής.

Αντίθετα, το ενιαίο ειδικό πρόστιμο αυξάνεται:

  1. κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από τις 9.10.2018 έως τις 8.2.2019,
  2. κατά είκοσι τοις εκατό (20%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος μετά τις 9.2.2019,
  3. κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση ευρίσκεται σε περιοχές προστασίας για τις οποίες έχουν εκδοθεί και ισχύουν προεδρικά διατάγματα καθορισμού όρων δόμησης.

Επίσης, άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις ανωτέρω ιδιότητες, με ατομικό εισόδημα έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, για την υπαγωγή στο άρθρο 97 καταβάλλουν ποσοστό 15% του ενιαίου ειδικού προστίμου, ανεξαρτήτως περιορισμού κύριας κατοικίας και υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων. Το ποσοστό της αναπηρίας πιστοποιείται με βεβαίωση ή γνωμάτευση, που έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας.