Νέο Εξοικονομώ 2021

Νέο Εξοικονομώ 2021

Με τα προγράμματα Εξοικονομώ κατ’ Οίκον Ι, Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ (Α και Β Κύκλος) και το πρόγραμμα «Εξοικονομώ Αυτονομώ» των προγραμματικών περιόδων 2007-2013, 2014–2020, υλοποιήθηκαν ενεργειακές παρεμβάσεις σε περισσότερες από 140.000 κατοικίες/κτηριακές μονάδες.
Το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται από τα κλιματικά δεδομένα της χώρας και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθώντας ταυτόχρονα τις επιταγές των καιρών: ανάγκες πολιτών, κλιματική αλλαγή, ψηφιοποίηση, νέες τεχνολογίες κλπ.

Επιγραμματικά αναφέρουμε τα κυριότερα σημεία του φετινού προγράμματος:

Σημαντικές ημερομηνίες

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων μονοκατοικίας / μεμονωμένου διαμερίσματος ορίζεται η 13η Δεκεμβρίου 2021.

Η πλατφόρμα του προγράμματος θα είναι ανοιχτή για την υποβολή των αιτήσεων στο χρονικό διάστημα

από τις 13/12/2021 μέχρι τη 15/3/2022

Προυποθέσεις ένταξης

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

 • Υφίσταται νόμιμα.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 • Έχει καταταγεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
 • Καλύπτει τον ενεργειακό στόχο του προγράμματος (Αναβάθμιση κατά 3 κατηγορίες)

Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την αρχική αίτηση

 1. Οικοδομική Άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο (πχ ρύθμιση αυθαιρέτων)
 2. Λογαριασμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
 3. Βεβαίωσης από το οικείο ΟΤΑ από την οποία να προκύπτει η ταυτοποίηση του ακινήτου (μόνο σε περίπτωση ασυμφωνίας της διεύθυνσης στα δικαιολογητικά)
 4. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ)
  1. Κτηματολόγιο
  2. Ιδιοκτησιακό καθεστώς
 5. Φωτογραφική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης

Απαιτούνται ιδιαίτερα δικαιολογητικά σε περιπτώσεις

 • Ενοικίασης της κατοικίας
 • Ο υπόχρεος είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού
 • Μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης από τον αιτούντα
 • Ο αιτών απέκτησε εμπράγματο δικαίωμα μετά την 31.12.2020
 • Αναπηρίας σε βαθμό τουλάχιστον 67%,

Ποσοστά Επιχορήγησης

Κριτήρια Αξιoλόγησης Αιτήσεων

Επιλέξιμες Δαπάνες

Επίσημος Οδηγός

Μπορείτε να κατεβάσετε το επίσημο κείμενο του οδηγού από εδώ.

Παραρτήματα Οδηγού

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη μελέτη και συμβουλή για την επιτυχή υποβολή της αίτησης σας

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις