Γνωστοποίηση λειτουργίας πισίνας και απαιτήσεις

Γνωστοποίηση λειτουργίας πισίνας και απαιτήσεις

Πισίνα - pool
Κολυμβητική δεξαμενή εντός τουριστικού καταλύματος

Πότε είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση πισίνας; Για κάθε κολυμβητική δεξαμενή που χρησιμοποιείται για αθλητισμό ή διασκέδαση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απαιτείται η γνωστοποίηση λειτουργίας της. Ο μεγαλύτερος αριθμός κολυμβητικών δεξαμενών που λειτουργούν στην Ελλάδα είναι εντός τουριστικών καταλυμάτων ή είναι ιδιωτικές σε κατοικίες, οι οποίες κατατάσσονται ως μικρές (< 350 m2 επιφάνειας).

Η γνωστοποίηση πισίνας πραγματοποιείται μέσω της ειδικής πλατφόρμας του υπουργείου notifybusiness.gov.gr ενώ ο φυσικός φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά της διατηρείται στην εγκατάσταση και είναι διαθέσιμος σε κάθε έλεγχο.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών εντός τουριστικών καταλυμάτων και τις ιδιαιτερότητες τους μπορείτε να ενημερωθείτε από τους συνεργάτες μας: tourismexperts.gr

Παρακάτω αναφέρεται η σχετική νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών:

 1. Η Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87/Β/1973) Υ.Δ. «Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών» όπως τροποποιήθηκε με την Γ4/1150/1976 (ΦΕΚ 937/Β/17.7.1976) Υ.Δ. και την ΔΥΓ2/80825/05/2006 (ΦΕΚ 120/Β/2.2.2006) Υ.Α. με τις σχετικές εγκυκλίους
 2. Ο Ν.3766/2009 (ΦΕΚ 102/Α/2009), «Λειτουργική Αδειοδότηση κολυμβητικών δεξαμενών» του όπως ισχύει σήμερα
 3. Η με αριθ. 7888/8.5.2017 ΚΥΑ «Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών» (ΦΕΚ 1654/Β/2017)

Μερικά από τα σημεία που πρέπει να προσέξει ο ιδιοκτήτης ή ο εκμεταλλευτής (ξενοδόχος) της πισίνας είναι:

 • Η ποιότητα του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις.
 • Το νερό των κολυμβητικών δεξαμενών θα πρέπει να ανανεώνεται συνεχώς καθ΄ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους, με ρυθμό που εξασφαλίζει την πλήρη ανανέωσή του σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 4 ωρών και σε ειδικές περιπτώσεις των 6 ωρών. Το σύστημα ανακυκλοφορίας – καθαρισμού – απολύμανσης του νερού θα λειτουργεί όλες τις ώρες χρησιμοποίησης των δεξαμενών και πέραν αυτών για τόσο χρόνο, όσος απαιτείται για την εξασφάλιση διαυγούς και κατάλληλου από μικροβιολογική άποψη νερού.
 • Η απολύμανση είναι υποχρεωτική σε όλες τις περιπτώσεις λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών.
 • Η μέτρηση του υπολείμματος χλωρίου στο νερό των κολυμβητικών δεξαμενών θα γίνεται χρωματογραφικά. Η συγκέντρωση του υπολλειμματικού χλωρίου θα κυμαίνεται μεταξύ 0,4 και 0,7 mg/l .
 • Η διάθεση των υγρών αποβλήτων θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές και περιβαλλοντικές διατάξεις.
 • Οι εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων νερού κολυμβητικών δεξαμενών θα πραγματοποιούνται σε δημόσια εργαστήρια ή σε εξουσιοδοτημένα από τις υγειονομικές αρχές εργαστήρια νοσοκομείων ή και ιδιωτικά που θα διαθέτουν σχετική διαπίστευση
 • Το προσωπικό εποπτείας και ειδικότερα εκπαιδευμένοι επόπτες θα πρέπει να βρίσκονται σε υπηρεσία καθ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της δεξαμενής.
 • Ειδικότερα για τις ξενοδοχειακές μονάδες ισχύει το εξής: Για τις μικρές πισίνες ως  βοηθητικό προσωπικό, απαιτείται ένας τουλάχιστον υπεύθυνος λειτουργίας και ένας τουλάχιστον επόπτης ασφαλείας. 
 • «υπεύθυνο πρόσωπο» ή «υπεύθυνος» καλείται το φυσικό πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 21 ετών, το οποίο μεριμνά για τη λειτουργία της δεξαμενής και είναι ικανό να εξασφαλίσει την εφαρμογή των όρων της
 • Το προσωπικό εποπτείας αποτελείται από:

  – υπεύθυνο επόπτη ασφάλειας ή /και 

  – ειδικευμένο επόπτη, και κατά περίπτωση από

  – ειδικευμένο στην παροχή πρώτων βοηθειών διοικητικό υπάλληλο, ενώ προβλέπεται και ορισμός υπεύθυνου καθαρισμού της κολυμβητικής δεξαμενής.

 • Το ανωτέρω προσωπικό πλέον των ειδικών απαιτούμενων γνώσεων, για τις οποίες θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, θα έχει δίπλωμα ή σχετικό πιστοποιητικό, θα είναι και πεπειραμένο στις μεθόδους και στην τεχνική της παροχής βοήθειας και διάσωσης κολυμβητών, στη χρήση τεχνητής αναπνοής, καθώς και στην εφαρμογή άλλων μέτρων ανάνηψης.

 • Η γνωστοποίηση πισίνας πρέπει να γίνεται πριν την έναρξη λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής 

Ενημερωθείτε πλήρως από εμάς για τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την εγκατάσταση και λειτουργία της πισίνας σας! Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας