10 ερωτήσεις για τα μέσα ατομικής προστασίας

10 ερωτήσεις για τα μέσα ατομικής προστασίας

Ερωτήσεις και Απαντήσεις

 1. Πως καθορίζονται οι απαιτήσεις για ΜΑΠ σε μια επιχείρηση;

  Υπάρχουν πολλά σημεία σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα από τα οποία μπορούν να διαμορφωθούν οι απαιτήσεις για τα μέσα ατομικής προστασίας. Κυριότερη διαδικασία είναι αυτή της γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου η οποία εκπονείται από τον τεχνικό ασφαλείας. Από εκεί και πέρα κάθε τροποποίηση ή προσθήκη θέσεων εργασίας ή εξοπλισμού γίνεται στη παραγωγική/μεταποιητική διαδικασία, μπορεί να προκαλέσει την αναθεώρηση απαιτήσεων σε ΜΑΠ της επιχείρησης. Τέλος, οι αναφορές του ίδιου του προσωπικού ή ακόμη και του τεχνικού ασφαλείας κατά τις τακτικές επισκέψεις του μπορούν να συνδράμουν στο σκοπό αυτό.

 2. Πότε χρησιμοποιεί κάποιος εργαζόμενος τα μέσα ατομικής προστασίας;

  Τα μέσα ατομικής προστασίας είναι το τελευταίο μέσο που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος για να διατηρήσει την υγεία και την ασφάλεια του σε χώρους εργασίας όπου υπάρχουν κίνδυνοι. Συνεπώς, εφόσον έχει ακολουθηθεί η διαδικασία της εξάλειψης των κινδύνων μέσω άλλων διαδικασιών, οι εργαζόμενοι σύμφωνα με τη μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου οφείλουν να φορούν τα μέσα ατομικής προστασίας που προδιαγράφονται κατά την εργασία τους.

 3. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των εργοδοτών

  Η υποχρέωση του εργοδότη είναι να μελετάει σωστά τις διαδικασίες της επιχείρησης του ώστε:
  1. Να προσδιορίζει σωστά τις απαιτήσεις για μέσα ατομικής προστασίας
  2. Να ενημερώνει τους εργαζομένους ως προς τους κινδύνους
  3. Να εκπαιδεύει και να κάνει πρακτικές ασκήσεις για τη χρήση των ΜΑΠ
  4. Να επιβλέπει την ορθή εφαρμογή και χρήση των ΜΑΠ

 4. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των εργαζομένων

  1. Να χρησιμοποιούν τα ΜΑΠ
  2. Να παρακολουθούν τις διαθέσιμες εκπαιδεύσεις
  3. Να φροντίζουν, να συντηρούν και να αποθηκεύουν τα ΜΑΠ
  4. Να ζητούν αντικατάσταση των ΜΑΠ όταν αυτά φθείρονται

 5. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των τεχνικών ασφαλείας

  1. Να καταγράφουν τις απαιτήσεις για ΜΑΠ
  2. Να επιβλέπουν την ορθή χρήση των ΜΑΠ και να επισημαίνουν τις όποιες αναντιστοιχίες ανάμεσα στις προδιαγραφές και στην εφαρμογή τους

 6. Πως επιλέγω τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας για τους εργαζομένους μου;

  Η επιλογή των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε τα μέσα αυτά να εκπληρώνουν τον βασικό τους λόγο ύπαρξης, δηλαδή να κρατούν ασφαλείς τους εργαζομένους αλλά από την άλλη να είναι εύκολα και άνετα στη χρήση τους χωρίς να προκαλούν δυσκολία στην εργασία κατά τη χρήση τους.

 7. Πως κατηγοριοποιούνται τα μέσα ατομικής προστασίας;

  Τα μέσα ατομικής προστασίας κατηγοριοποιούνται σύμφωνα τη προστασία που προσφέρουν σε:

  1. Κεφάλι
  2. Μάτια
  3. Πρόσωπο
  4. Χέρια
  5. Πόδια
  6. Κορμός
  7. Ακοή
  8. Αναπνευστικό
  9. Νευρικό σύστημα
  10. Πτώσεις

 8. Πιστοποιούνται τα ΜΑΠ;

  Υπάρχουν τρεις κατηγορίες πιστοποιήσεων:
  1. Κατηγορία 1: «Αυτοπιστοποίηση» από τον κατασκευαστή
  2. Κατηγορία 2: Πιστοποίηση από κοινοποιημένο φορέα (ΕΛΟΤ)
  3. Κατηγορία 3: Πιστοποίηση από κοινοποιημένο φορέα (ΕΛΟΤ)

 9. Πως αξιολογούνται τα ΜΑΠ σε μια παραγωγική διαδικασία;

  Η αξιολόγηση των μέσων ατομικής προστασίας μπορεί να γίνει τόσο από τον τεχνικό ασφαλείας όσο και από τους ίδιους τους εργαζομένους οι οποίοι καλούνται να επικοινωνήσουν στην επιχείρηση κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι από τη χρήση των ΜΑΠ κατά την εργασία τους. Η ικανοποίηση συνίσταται τόσο από το πόσο ασφαλείς αισθάνονται κατά την εργασία τους όσο και κατά πόσο αισθάνονται άνετα με τη χρήση τους ώστε να εκτελούν την εργασία τους.

 10. Πως γίνεται η διανομή και η διαχείριση των ΜΑΠ στους εργαζομένους;

  Η επιχείρηση οφείλει να παρέχει ΜΑΠ στους εργαζομένους ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες τους. Το τμήμα προμηθειών αναλαμβάνει να προμηθεύσει στην επιχείρηση τα κατάλληλα μέσα σύμφωνα με τη μελέτη επαγγελματικού κινδύνου. Οφείλει να προμηθεύεται ποσότητες τέτοιες ώστε να μπορεί να καλύψει άμεσα τις όποιες ανάγκες και να καλύπτει τις απαιτούμενες προδιαγραφές, ενώ πρέπει να λαμβάνει υπόψη της ότι τα μέσα έχουν συγκεκριμένη διάρκεια ζωής.

woman engineer in ppe

Πως μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι;

Παρέχουμε την υπηρεσία του Τεχνικού Ασφαλείας για την επιχείρηση σας και προσπαθούμε να συμβάλουμε θετικά στη λειτουργία της επιχείρησης σας προσφέροντας με τις συμβουλές μας και την εμπειρία μας. Περισσότερα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, δείτε εδώ!